Hà Tĩnh gấp rút hoàn thiện khu cách ly tập trung 1.000 người
Xã hội