Tạm ngừng công việc do Covid-19 có được nhận lương?
Xã hội