Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc nhận thêm nhiệm vụ mới
Xã hội