Kim Jong Un điều chú ruột từ châu Âu về, dấy lên nhiều đoán định
Thế giới