Nguyễn Ái Quốc và lớp Huấn luyện chính trị cách mạng ở Quảng Châu
Xã hội