Đà Nẵng hoãn Đại hội Đảng bộ các cấp để tập trung chống dịch Covid-19
Xã hội