Chơi trò cảm giác mạnh, một loạt khách bị hất văng xuống đất
Thế giới