Tình cảnh của người vô gia cư khi TBN oằn mình chống dịch Covid-19
Thế giới