Chủ tịch Hà Nội: 'Nhật Cường xây dựng dịch vụ công là cái khó nhất'
Xã hội