Chủ sở hữu Món Huế: khai tử cửa hàng, biến mất trên mạng
Kinh tế