Trên 20.500 gia đình ở Cà Mau thiếu nước sinh hoạt
Xã hội