Lao động nghỉ việc do dịch Covid-19 vẫn được nhận lương tối thiểu
Xã hội