TP. Hồ Chí Minh: Tiêu hủy 27.550 chiếc khẩu trang giả thương hiệu Nice Star
Xã hội