Nhân viên trạm xăng lựa thế quật ngã tên cướp rồi gọi người bắt gọn
Xã hội