Thanh Hóa, Khánh Hòa trên đường xuống hạng - biểu tượng thất truyền
Thể thao