“Không buông tha” NATO, Covid-19 hoành hành căn cứ quân sự ở Litva
Thế giới