Bộ trưởng Nội vụ: Xem xét sáp nhập một số bộ, ngành trong nhiệm kỳ mới
Xã hội