Công ty nhà Trump không được nhận gói kích thích 2.000 tỷ USD
Kinh tế