424 giáo sư, phó giáo sư được công nhận năm 2019
Xã hội