Gần nửa kg thuốc nổ trong hành lý khách đi máy bay
Xã hội