Công an cơ sở nhắc nhở, đề nghị các hàng quán đóng cửa để phòng dịch Covid 19
Xã hội