Doanh nghiệp “ngóng” cơ chế giá mới để đầu tư vào năng lượng tái tạo
Kinh tế