Năm 2019: Việt Nam có thêm 73 giáo sư và 349 phó giáo sư
Xã hội