2 triệu bảng Anh giúp Việt Nam bảo vệ tương lai các đồng bằng
Xã hội