Gần 80 doanh nghiệp tư nhận đầu tư gần 400 tỷ đồng từ Dự án FIRST
Khoa học - Công nghệ