Bệnh viện ở New York bật chế độ thảm họa, bác sĩ thành bệnh nhân Covid-19
Thế giới