Elon Musk muốn đưa 1 triệu người lên Hỏa tinh vào năm 2050
Khoa học - Công nghệ