Bài kiểm tra thường xuyên qua Internet và truyền hình có thể thay thế kiểm tra trên lớp
Xã hội