Quan chức Hàn Quốc là thành viên giáo phái trong tâm điểm dịch Covid-19
Thế giới