Nga bắt đầu chế tạo S-400 cho Ấn Độ, bất chấp Mỹ phản đối
An ninh - Quốc phòng