Đã xướng tên khách hàng đầu tiên mua BrahMos
An ninh - Quốc phòng