Thụy Điển triệu Đại sứ Trung Quốc vì phát biểu thiếu thiện chí
Thế giới