Xếp hàng mua vàng trong ngày giá lập đỉnh 49 triệu đồng
Kinh tế