Thị trường phục hồi nhẹ, thanh khoản xuống thấp
Kinh tế