Tiếp tục tạo thuận lợi thương mại, phấn đấu vượt thu ngân sách 5%
Kinh tế