Năm 2021 sẽ có lô gỗ đầu tiên được cấp phép FLEGT
Kinh tế