Trung Quốc phạt cầu thủ Pháp vì không nhìn quốc kỳ
Thế giới