Chính phủ chưa xem xét điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội
Xã hội